اقتصادی و تجاری

بغداد یا تهران؛ زندگی در کدام ارزان تر است؟

بغداد یا تهران؛ زندگی در کدام ارزان تر است؟

سایت جهانی expatistan که به طبقه بندی کشورهای جهان می پردازد، فاش کرد که هزینه ها زندگی در بغداد، بیش از 68 درصد ارزان تر از تهران است.

این سایت در رتبه بندی خود، هزینه زندگی بین کشورهای جهان و شهرها را بر اساس قیمت غذا، مسکن، پوشاک، حمل و نقل، مراقبت شخصی و فعالیت های تفریحی مقایسه می کند.
سایت مذکور در جدیدترین رتبه بندی خود آورده است که هزینه خوراک ساکنان بغداد، 59 درصد کمتر از ساکنان تهران است به گونه ای که یک منوی اصلی نهار (همراه با نوشیدنی) در بغداد به 9.250 هزار دینار (معادل 266.013 ریال ایران) می رسد درحالیکه همان منوی اصلی نهار در تهران 655.529 ریال است.
این سایت در مقایسه خود اشاره دارد که ساکنان بغداد 69 درصد کمتر از ساکنان تهران برای مسکن هزینه می کنند و هزینه پوشاک آنها نیز 79 درصد کمتر از ساکنان تهران است.
براساس آنچه در سایت expatistan آمده است ساکنان بغداد کمتر از 73 درصد برای حمل و نقل در مقایسه با تهران هزینه می کنند و در رابطه با هزینه مراقبت های شخصی نیز این عدد به کمتر از 58 درصد کمتر از ساکنان تهران می رسد.
ساکنان بغداد در زمینه تفریح نیز کمتر از 64 درصد از آنچه ساکنان تهران می پردازند، هزینه می کنند.

لینک کوتاه

دیدگاه خود را بیان کنید