دوران قبل از اسلام

عراق پیش از اسلام (دوران کهن)
دوران قبل از اسلام

عراق پیش از اسلام (دوران کهن)

بخش اعظم تمدن‌هایی که در دوران کهن بر عراق حکومت می‌کردند، به دوران پیش از اسلام بازمی‌گردد. در این نوشتار برآنیم تا تمدن‌های پیش از …