دوران بعد از اسلام

عراق در دوران پس از اسلام
دوران بعد از اسلام

عراق در دوران پس از اسلام

عراق در دوران پس از ظهور اسلام شاهد حکومت و خلافت سلسله‌های متعددی بود. از جمله حکومت امویان، عباسیان و حمله مغول‌ها که در این مطلب به …