دوران استعمار و پادشاهی

دوران استعمار، پادشاهی و جمهوری در عراق
دوران استعمار و پادشاهی

دوران استعمار، پادشاهی و جمهوری در عراق

در این مطلب به بخشی از تاریخ عراق از سلطه بیگانگان و استعمار انگلیس در عراق و پس از آن دوران پادشاهی و به جمهوریت رسیدن قدرت در این کشور …