پرچم و سرود ملی

سرود ملی عراق
پرچم و سرود ملی

سرود ملی عراق

​​​​​​​کشور عراق در سال 1932 بعد از حدود 10 سال بحران سیاسی بین اقلیت‌های قومی و مذهبی و از طرفی سلطه‌ کشور انگلستان، بالاخره به عنوان …

پرچم عراق و سیر تحول آن
پرچم و سرود ملی

پرچم عراق و سیر تحول آن

پرچم های عراق در طول دوره های مختلف تاریخی را در ایم مقاله مرور خواهیم کرد.