اتباع عراقی ساکن ایران

زندگی مهاجران عراقی در محله دولت‌آباد
مهاجرت

زندگی مهاجران عراقی در محله دولت‌آباد

محله دولت‌آباد نام محلی در قسمت جنوب شرقی تهران است که از حدود چهار دهه پیش پذیرای بسیاری از عراقی‌های ساکن تهران بوده است.