تفاهمنامه

امضای 15 تفاهمنامه همکاری میان عراق و مصر
اقتصادی و تجاری

امضای 15 تفاهمنامه همکاری میان عراق و مصر

قاهره و بغداد در جریان سفر نخست وزیر مصر به عراق، 15 تفاهم نامه همکاری در زمینه های مختلف به امضا رساندند.

امضای 3 تفاهمنامه بین عراق و فرانسه
اقتصادی و تجاری

امضای 3 تفاهمنامه بین عراق و فرانسه

عراق و فرانسه در زمینه حمل و نقل، کشاورزی و آموزش سه یادداشت تفاهم امضا کردند.