تولید ناخالص داخلی عراق

رتبه بندی فیچ: بدهی عراق در سال 2022 به شدت کاهش می یابد
اقتصادی و تجاری

رتبه بندی فیچ: بدهی عراق در سال 2022 به شدت کاهش می یابد

به گفته فیچ ریتینگ، بدهی دولت عراق به عنوان سهم تولید ناخالص داخلی در سال 2022 به شدت کاهش می‌یابد و آن را به سطح قبل از همه‌گیری کووید-19 …

تولید ناخالص داخلی و رشد اقتصادی عراق
تولید ناخالص داخلی

تولید ناخالص داخلی و رشد اقتصادی عراق

ارزش کالاها و خدمات نهائی تولیدشده در یک کشور در یک دوره زمانی معین را تولید ناخالص داخلی یا به اختصار  GDP می‌گویند. این شاخص شامل مخارج …