حزب بعث

دوران حزب بعث تا سقوط صدام
دوران رژیم بعث

دوران حزب بعث تا سقوط صدام

در این نوشتار به بررسی و شرح اتفاقات از شروع انقلاب حزب بعث در عراق در سال 1968 و سلطه صدام حسین و در پی آن جنگ ایران با عراق، جنگ خلیج فارس، …