رسوم مذهبی

آیین تشیع جنازه و مراسم ختم در عراق
آداب و رسوم

آیین تشیع جنازه و مراسم ختم در عراق

مراسم ختم در عراق از آداب و رسوم خاصی پیروی می‌کند و در آن همه بستگان و دوستان خانواده متوفی شرکت می‌کنند.