زبان کردی

زبان و گویش مردم عراق
اقوام

زبان و گویش مردم عراق

گویش یا لهجه به اَشکالی از یک زبان گفته می‌شود که تفاوت‌های آوایی، دستوری و یا گاهی در برخی کلمات با هم دارند، اما در اصول و چارچوب یکسان …