صندوق ضمانت صادرات

معرفی صندوق ضمانت صادرات
سازمان های مرتبط

معرفی صندوق ضمانت صادرات

صندوق ضمانت صادرات در راستای تأمین امنیت مالی صادرکنندگان ایرانی و توسعه صادرات غیر نفتی، به عنوان تنها شرکت دولتی بیمه اعتبار صادراتی …

آشنایی با صندوق ضمانت صادرات

آشنایی با صندوق ضمانت صادرات

در این مقاله با اهداف و لزوم واحدی تحت عنوان صندوق ضمانت صادرات و نقش آن در تسهیل روابط تجاری با کشور عراق آشما می‌شوید.