عشایر عراق

آشنایی با ساختار و مناسبات عشایر
اقوام

آشنایی با ساختار و مناسبات عشایر

عشیره گروه بزرگی متشکل از چند خانواده است که اکثرا دارای یک جد(پدربزرگ) هستند و پیوندهای خویشاوندی عمیقی با یکدیگر دارند

جایگاه عشایر در مناسبات اجتماعی و سیاسی عراق
اقوام

جایگاه عشایر در مناسبات اجتماعی و سیاسی عراق

طبق آمارها در حدود 27 درصد جمعیت عراق در قسمت روستایی آن زندگی می‌کنند. با این حال یکی از مسایل مهم، تاثیر همین درصد نسبتاً کم، بر زندگی …