فرهنگ

10 نویسنده شهیر در ادبیات معاصر عراق
شعر و ادبیات

10 نویسنده شهیر در ادبیات معاصر عراق

حوزه فرهنگ و رسانه در عراق در صده گذشته شاهد نویسندگان و ادیبان زیادی بوده است. در این مقاله برآنیم تا با شاخص‌ترین آن‌ها و آثار و زندگی …