مشکلات آموزش در عراق

وضعیت تحصیلات و آموزش در کشور عراق
تحصیلات

وضعیت تحصیلات و آموزش در کشور عراق

یکی از اولویت‌های دولت‌ها در کشورهای توسعه یافته، ایجاد فرصت یادگیری و افزایش توانمندی‌ فکری و مهارتی شهروندان است. در نیمه دوم قرن …