بیمه و تامین اجتماعی

بیمه و تامین اجتماعی در عراق
بیمه و تامین اجتماعی

بیمه و تامین اجتماعی در عراق

قانون بیمه عراق در سال 2005 تصویب شد و هدف از تصویب آن وضع قانون و مقررات و نظارت بر بخش بیمه است تا از این طریق این بخش رشد و توسعه پیدا کند و …